Informatie verstrekking W.k.k.g.z. voor cliënten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingangvan 1januari2017ismijnpraktijkbijKlachtenportaalzorg aangesloten. De geschilleninstantie Klachtenportaalzorg (KPZ) is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen.

Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website: www.klachtenportaalzorg.nl

Contact

HetklachtenreglementvanKlachtenportaalzorg, datalsbasisvoordeklachtenprocedurevan mijn praktijk zal gelden vindt u ookop de website vanKlachtenportaalzorg.
De geschillenregeling van Klachtenportaalzorg zal u in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.